Wat verandert er aan je pensioen op 1 januari 2022?

Op 1 januari 2022 zijn er heel wat veranderingen voor de pensioenen en andere sociale voordelen die de Pensioendienst betaalt. Alles op een rij:

 

Pensioenhervorming

Op 01.01.2021 ging een nieuwe pensioenhervorming van start en werden verschillende pensioenen en sociale voordelen die betaald worden door de Pensioendienst verhoogd.

 

Op 1 januari 2022 zijn er weer verhogingen gepland van:

  • het gewaarborgd minimumpensioen;
  • het loonplafond;
  • de inkomensgarantie voor ouderen en het gewaarborgd inkomen;
  • de gewaarborgde minimumlonen;
  • de ZIV-bijdrage.

Welvaartsaanpassing

Elk jaar verdelen de sociale partners en de regering een welvaartsenveloppe. Daardoor is er op 1 januari 2022:

  • een verhoging van de pensioenen die ingegaan zijn in 2017 en waarvoor geen gewaarborgd minimumpensioen betaald wordt.
  • een verhoging van volgende berekeningselementen voor het pensioen:
  • gewaarborgd minimumloon
  • plafond gewaarborgd minimumloon
  • loonplafond...

 

 

 

Indexering

Het brutopensioen en andere sociale voordelen die u van de Pensioendienst ontvangt, zouden op 1 januari 2022 met 2% stijgen. Zo passen we uw uitkeringen aan aan de 'stijgende prijzen' (levensduurte).

 

Belangrijk: als uw pensioen of uitkering vóór 8 januari 2022 betaald wordt, ontvangt u deze indexverhoging apart in de loop van januari 2022.

 

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de personenbelasting die wordt ingehouden op alle belastbare uitkeringen.

 

De barema’s van de bedrijfsvoorheffing worden op 1 januari 2022 aangepast.

 

 

Premie COVID-19

Voor elke maand tussen juli 2020 en december 2021 waarin u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een gewaarborgd inkomen (GI) ontving, kreeg u ook de premie COVID-19.

 

De betaling van deze premie van 25 EUR wordt verlengd tot 31 maart 2022, voor elke maand waarin u effectief een IGO of een GI ontvangt.