2021 - Advies stationsomgeving


De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing toe. Het openbaar domein is verouderd, niet meer goed ingericht en de voorzieningen voor fiets, bus en auto zijn weinig aantrekkelijk of ontoereikend. Om de site op te waarderen tot een volwaardig en modern mobiliteitsknooppunt wordt een masterplan opgemaakt.

 

Ook de seniorenraad werd  om een advies gevraagd. Hiertoe werd een korte vragenlijst opgemaakt. De resultaten van de bevraging werd gegoten in een advies en bezorgd aan het stadsbestuur. 

Download
Advies stationsomgeving
Advies rond inrichting stationsomgeving.
Adobe Acrobat document 401.4 KB

2021 - Advies klimaatacties


Stad Poperinge werkt, in samenwerking met stad Ieper, binnenkort een nieuw gemeenschappelijk klimaatplan uit met de ambitie om tegen 2030 enerzijds minstens 40% CO2 te reduceren en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. 

 

De  stedelijke adviesraden en de bewonersplatforms kregen de kans om een stukje mee te schrijven aan het nieuwe klimaatplan. Een kans die de seniorenraad met beide handen heeft gegrepen, want het is 5 voor 12 als we de  opwarming van de aarde willen tegen gaan en indijken. 

 

Het advies kan je hieronder raadplegen.

Download
Advies Klimaatplan
1171_001.pdf
Adobe Acrobat document 657.1 KB

2020 - Adviezen Vroonhofsite


 

De Seniorenraad kreeg de mogelijkheid hun visie rond de invulling van de Vroonhofsite kenbaar te maken tijdens de inspiratiemarkt. Op basis van alle informatie die het stadsbestuur verzamelde werd een voorstel van invulling gedaan, die opnieuw voor advies werd voorgelegd aan de verschillende adviesorganen. 

 

Beide adviezen vinden jullie hieronder.

Download
Vroonhofsite - Adviestekst na de inspiratiemarkt
Adviestekst Vroonhofsite na inspiratiema
Adobe Acrobat document 71.4 KB
Download
Vroonhofsite - Adviestekst na voorstelling van 22 juni 2020
Adviestekst Vroonhofsite na voorstelling
Adobe Acrobat document 116.1 KB

2019 - Advies meerjarenplanning 20 - 25


 

We kregen op 7 november 2019 een voorstelling meerjarenplanning 20-25.

 

Op 18 november werd een open vergadering gepland met de seniorenraad en hun achterban ter bespreking van het meerjarenplan.

 

Een aantal bemerkingen en aanvullingen werden geformuleerd in de vorm van een constructief advies.

Download
Advies MJP 20-25
1753_001.pdf
Adobe Acrobat document 478.1 KB

2018 - Verzekering leden adviesraad


In de verschillende adviesraden (jeugdraad, cultuurraad, seniorenraad,..) zijn heel wat mensen actief die geregeld, in opdracht van de stad/adviesraad, prestaties leveren. Dat kan gaan van een vergadering, het organiseren van een activiteit, het deelnemen aan de studienamiddag (intern/extern)… Hiertoe moet men zich ook soms verplaatsen met eigen wagen,…  
Het is voor deze mensen vaak onduidelijk wat er juist gebeurt als zij iets voor hebben als ze in functie zijn van de stad/adviesraad.

 

De seniorenraad onderzocht hoe het precies in mekaar zat en deed een voorstel aan het stadsbestuur.  Het advies kan je hierna lezen.

 

 

 

Download
Advies verzekering
Advies rond verzekering van leden advies
Adobe Acrobat document 55.3 KB

2018 - Leeftijdsvriendelijke gemeente


Een Leeftijdsvriendelijke gemeente promoot een inclusieve en toegankelijke omgeving voor alle inwoners en zij die actief ouder worden. We danken bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van een dienst, kans krijgen om deel te nemen aan activiteiten, veiligheid in het verkeer, duidelijke communicatie, enz.

 

 

De Vlaamse Ouderenraad heeft, om de leeftijdsvriendelijkheid van de gemeente in kaart te brengen, hiertoe een checklist ontworpen. Mitta Meurisse wil dit, in het kader een studieonderdeel van haar opleiding de leeftijdsvriendelijkheid van Poperinge, in kaart brengen. Dit wordt onderzocht aan de hand van 8 domeinen.

 

De seniorenraad verleende zijn medewerking voor het verspreiden en invullen van de enquête. De resultaten van de enquête vind je hierna.

 

Download
Resultaten onderzoek leeftijdsvriendelijke gemeente
PPT - Leeftijdsvriendelijke stad.pdf
Adobe Acrobat document 639.0 KB

2018 - Advies bergingsruimte OC's


Vanuit OKRA Reningelst kwam de vraag naar voldoende bergingsruimte in het OC Rookop. De seniorenraad stelde vast dat er door het stadsbestuur reeds heel wat inspanningen worden gedaan om bergingsruimte te voorzien (verbouwingen Proven en nieuwbouw Watou). De seniorenraad stelt voor ook de resterende OC's even onder de loepe te nemen.

Download
Advies bergingsruimte OC's
ADVIES Bergingsruimte OC Rookop.pdf
Adobe Acrobat document 128.0 KB

2017 - Advies ICT


De werkgroep ICT van de seniorenraad buigt zich over de mogelijkheden die er zijn om het leven van senioren te faciliteren aan de hand van informaticatools, een toegankelijke website,… Een goede communicatie (brede zin van het woord) staat centraal als het gaat om senioren te informeren. Het communicatiemiddel is belangrijk, want senioren kennen niet steeds de laatste informaticatools. Het is noodzakelijk dat ook voor senioren alle informatie bereikbaar is.
Belangrijk in dit verhaal is ook te blijven inzetten op het aanbieden van aangepaste cursussen, workshops, (gratis/betaalbare) individuele begeleiding,… van senioren.

Download
ADVIES ICT
Advies ICT - 3.pdf
Adobe Acrobat document 391.2 KB

2016 - Advies Maeke Blydezaal


 

De seniorenraad stelt voor om te investeren in het inkleden van de Maeke Blydezaal. Het is een investering op lange termijn, die zichzelf zal terugwinnen. In de veronderstelling dat de Maeke Blydezaal nog een 10-tal jaar moet meegaan, dat er minstens 2 x per jaar sowieso een activiteit wordt voorzien waarbij de zaal wordt aangekleed, dan is de rekenoefening vlug gemaakt en zal op heel wat appreciatie kunnen rekenen van gebruikers, verenigingen en organisaties.

Download
ADVIES Maeke Blydezaal
ADVIES Aankleding Maeke Blydezaal.pdf
Adobe Acrobat document 317.8 KB

2016 - Advies Woonvormen


 

Met deze conceptnota wenst de werkgroep weliswaar een aantal alternatieve woonvormen voor te stellen, maar bovenal het lokaal bestuur te adviseren bij de beleidskeuzes inzake het toekomstige woon(zorg)aanbod in Poperinge. Hoe kunnen we in de toekomst zorgen voor een betere aansluiting van wonen, zorg en welzijn? Hoe kan de woonsituatie en de zorgsituatie aan elkaar gekoppeld worden en op elkaar inspelen, waardoor de zelfstandigheid van de oudere maximaal gevrijwaard kan blijven?

Download
ADVIES Woonvormen
Nota woonvormen - uitgebreide versie - u
Adobe Acrobat document 2.2 MB